Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

FGT - Fenghua SoleTech AG

Fenghua SoleTech AG (FGT)

Wykres na dzień 04.05.2016

Wykres spółki Fenghua SoleTech AG

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 04.05.2016
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

H 06.14*Y 12.13Y 12.12Y 12.11
Działalność operacyjna
xxxx
Działalność inwestycyjna
xxx
Działalność finansowa
xxxx
Suma
xxxx
H 06.14*Y 12.13Y 12.12Y 12.11
Działalność operacyjna
xxxx
Działalność inwestycyjna
xxx
Działalność finansowa
xxxx
Suma
xxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach Fenghua SoleTech AG

Brak danych o sile relatywnej

O spółce Fenghua SoleTech AG (FGT)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.14Y 12.13H 06.13Y 12.12Y 12.11
C/Zxxxxxx
C/WKxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxx
EV/EBITxxxxxx
C/ZOxxxxxx
C/Pxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxx
EV/Pxxxxxx
C/Sxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.14Y 12.13H 06.13Y 12.12Y 12.11
ROAxxxxxx
ROExxxxxx
ROICxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.14Y 12.13H 06.13Y 12.12Y 12.11
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaH 06.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11
Aktywa ogółemxxxx
I. Aktywa trwałexxxx
1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxxxx
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowe
5. Pozostałe aktywa trwałe
II. Aktywa obrotowexxxx
1. Zapasyxxxx
2. Należności krótkoterminowexxxx
3. Inwestycje krótkoterminowe
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexxxx
4. Pozostałe aktywa obrotowe
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaH 06.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11
Pasywa ogółemxxxx
I. Kapitał własnyxxxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowy
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxxxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolujące
II. Zobowiązania ogółem
1. Zobowiązania długoterminowe
- Z tytułu dostaw i usług
- Kredyty i pożyczki
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowexxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxx
- Kredyty i pożyczkixx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania krótkoterminowexxxx
III. Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaH 06.14*Y 12.13Y 12.12Y 12.11
I. Przychody ze sprzedażyxxxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanejxxxx
Koszty sprzedażyxxxx
Koszty ogólnego zarząduxxxx
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxxxx
Pozostałe przychody operacyjnexxxx
Pozostałe koszty operacyjne
III. EBITxxxx
Przychody finansowe
Koszty finansowexxx
Pozostałe przychody (koszty)
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxxxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxxxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
V. Zysk nettoxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxx
Zysk netto na akcjęxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaH 06.14*Y 12.13Y 12.12Y 12.11
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxx
Amortyzacjaxxxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxx
Emisja akcji
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidendaxx
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxx
Środki pieniężne na koniec okresuxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU