Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

HUGE - Huuuge, Inc.

Huuuge, Inc. (HUGE)

Wykres na dzień 16.04.2021

Wykres spółki Huuuge, Inc.

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 16.04.2021
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półroczny
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Q3 09.20*Y 12.19Y 12.18Y 12.17
Działalność operacyjna
xxxx
Działalność inwestycyjna
xxxx
Działalność finansowa
xxxx
Suma
xxxx
Q3 09.20*Y 12.19Y 12.18Y 12.17
Działalność operacyjna
xxxx
Działalność inwestycyjna
xxxx
Działalność finansowa
xxxx
Suma
xxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach Huuuge, Inc.

Siła relatywna na dzień 16.04.2021

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx

O spółce Huuuge, Inc. (HUGE)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.20Y 12.19Q3 09.19Y 12.18Y 12.17
C/Zxxxxxx
C/WKxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxx
EV/EBITxxxxxx
C/ZOxxxxxx
C/Pxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxx
EV/Pxxxxxx
C/Sxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.20Y 12.19Q3 09.19Y 12.18Y 12.17
ROAxxxxxx
ROExxxxxx
ROICxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.20Y 12.19Q3 09.19Y 12.18Y 12.17
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaQ3 09.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17
Aktywa ogółemxxxx
I. Aktywa trwałexxxx
1. Wartości niematerialne i prawnexxxx
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxxxx
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowe
5. Pozostałe aktywa trwałexxxx
II. Aktywa obrotowexxxx
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowexxxx
3. Inwestycje krótkoterminowe
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexxxx
4. Pozostałe aktywa obrotowe
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaQ3 09.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17
Pasywa ogółemxxxx
I. Kapitał własnyxxxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxxxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)xxxx
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxxxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychxxxx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolujące
II. Zobowiązania ogółemxxxx
1. Zobowiązania długoterminowexxxx
- Z tytułu dostaw i usług
- Kredyty i pożyczkixxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoxx
- Inne zobowiązania długoterminowex
2. Zobowiązania krótkoterminowexxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxx
- Kredyty i pożyczki
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoxx
- Inne zobowiązania krótkoterminowexxxx
III. Rozliczenia międzyokresowexx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaQ3 09.20*Y 12.19Y 12.18Y 12.17
I. Przychody ze sprzedażyxxxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanejxxxx
Koszty sprzedażyxxxx
Koszty ogólnego zarząduxxxx
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxxxx
Pozostałe przychody operacyjnexxxx
Pozostałe koszty operacyjnexxxx
III. EBITxxxx
Przychody finansowexxxx
Koszty finansowexxxx
Pozostałe przychody (koszty)
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxxxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxxxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
V. Zysk nettoxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxx
Zysk netto na akcjęxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaQ3 09.20*Y 12.19Y 12.18Y 12.17
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxx
Amortyzacjaxxxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxx
Emisja akcjixxxx
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxx
Środki pieniężne na koniec okresuxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU