Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

IDA - Idea Bank SA

Idea Bank SA (IDA)

Wykres na dzień 13.09.2019

Wykres spółki Idea Bank SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 13.09.2019
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Q1 03.19*Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
Działalność operacyjna
xxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxx
Suma
xxxxxxxx
Q1 03.19*Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
Działalność operacyjna
xxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxx
Suma
xxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach Idea Bank SA

Siła relatywna na dzień 13.09.2019

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

O spółce Idea Bank SA (IDA)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
C/Zxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
ROAxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxx

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaQ1 03.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
Aktywa razemxxxxxxxx
I. Gotówka i operacje z Bankiem Centralnymxxxxxxxx
II. Należności od bankówxxxxxxxx
III. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotux
IV. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxxxx
V. Należności od klientówxxxxxxxx
VI. Inwestycyjne aktywa finansowexxxxxxxx
VII. Inwestycje w podmioty stowarzyszonexxxxxx
VIII. Wartości niematerialnexxxxxxxx
IX. Rzeczowy majątek trwałyxxxxxxxx
X. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nettoxxxxxxxx
XI. Pozostałe aktywaxxxxxxxx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaQ1 03.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
Pasywa ogółemxxxxxxxx
I. Zobowiązania razemxxxxxxxx
1. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
2. Zobowiązania wobec bankówxxxxxxxx
3. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxx
4. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
5. Zobowiązania wobec klientówxxxxxxxx
6. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychxxxxxxxx
7. Zobowiązania podporządkowane
8. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowegoxxxxxxx
9. Pozostałe zobowiązaniaxxxxxxxx
II. Kapitały razemxxxxxxxx
1. Kapitały własnexxxxxxxx
- Kapitał akcyjnyxxxxxxxx
- Pozostałe kapitałyxxxxxxxx
- Akcje własne
- Kapitał z aktualizacji wyceny
- Zyski zatrzymanexxxxxxxx
- Wynik roku bieżącego
2. Udziały niekontrolującexxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaQ1 03.19*Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
I. Przychody odsetkowexxxxxxxx
II. Koszty odsetkowexxxxxxxx
III. Wynik z tytułu odsetekxxxxxxxx
IV. Przychody prowizyjnexxxxxxxx
V. Koszty prowizyjnexxxxxxxx
VI. Wynik z tytułu prowizjixxxxxxxx
VII. Przychody z tytułu dywidendxx
VIII. Wynik handlowy i rewaluacjaxxxx
IX. Wynik na pozostałych instrumentach finansowychxxxxxxxx
X. Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxx
XI. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytówxxxxxxxx
XII. Ogólne koszty administracyjnexxxxxxxx
XIII. Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxx
XIV. Wynik operacyjnyxxxxxxxx
XV. Udział w zyskach jednostek podporządkowanychxxxxx
XVI. Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxx
XVII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanejxxx
XVIII. Zysk nettoxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaQ1 03.19*Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxxx
Amortyzacjaxxxxxxxx
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxxxxx
Emisja akcjixxx
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU