Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

IDA - Idea Bank SA

Idea Bank SA (IDA)

Wykres na dzień 26.10.2020

Wykres spółki Idea Bank SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 26.10.2020
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Q3 09.20*Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
Działalność operacyjna
xxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxx
Q3 09.20*Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
Działalność operacyjna
xxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach Idea Bank SA

Siła relatywna na dzień 26.10.2020

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

O spółce Idea Bank SA (IDA)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Q3 09.19H 06.19Q1 03.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
C/Zxxxxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Q3 09.19H 06.19Q1 03.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
ROAxxxxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Q3 09.19H 06.19Q1 03.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)xxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)xxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółemxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Q3 09.19H 06.19Q1 03.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Q3 09.19H 06.19Q1 03.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaQ3 09.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
Aktywa razemxxxxxxxxx
I. Gotówka i operacje z Bankiem Centralnymxxxxxxxxx
II. Należności od bankówxxxxxxxxx
III. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotux
IV. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxxxxx
V. Należności od klientówxxxxxxxxx
VI. Inwestycyjne aktywa finansowexxxxxxxxx
VII. Inwestycje w podmioty stowarzyszonexxxxxxx
VIII. Wartości niematerialnexxxxxxxxx
IX. Rzeczowy majątek trwałyxxxxxxxxx
X. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nettoxxxxxxxxx
XI. Pozostałe aktywaxxxxxxxxx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaQ3 09.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
Pasywa ogółemxxxxxxxxx
I. Zobowiązania razemxxxxxxxxx
1. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
2. Zobowiązania wobec bankówxxxxxxxxx
3. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxxx
4. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
5. Zobowiązania wobec klientówxxxxxxxxx
6. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychxxxxxxxxx
7. Zobowiązania podporządkowane
8. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowegoxxxxxx
9. Pozostałe zobowiązaniaxxxxxxxxx
II. Kapitały razemxxxxxxxxx
1. Kapitały własnexxxxxxxxx
- Kapitał akcyjnyxxxxxxxxx
- Pozostałe kapitałyxxxxxxxxx
- Akcje własne
- Kapitał z aktualizacji wyceny
- Zyski zatrzymanexxxxxxxxx
- Wynik roku bieżącego
2. Udziały niekontrolującexxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaQ3 09.20*Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
I. Przychody odsetkowexxxxxxxxx
II. Koszty odsetkowexxxxxxxxx
III. Wynik z tytułu odsetekxxxxxxxxx
IV. Przychody prowizyjnexxxxxxxxx
V. Koszty prowizyjnexxxxxxxxx
VI. Wynik z tytułu prowizjixxxxxxxxx
VII. Przychody z tytułu dywidendxxxx
VIII. Wynik handlowy i rewaluacjaxxxxxx
IX. Wynik na pozostałych instrumentach finansowychxxxxxxxxx
X. Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxxx
XI. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytówxxxxxxxxx
XII. Ogólne koszty administracyjnexxxxxxxxx
XIII. Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxxx
XIV. Wynik operacyjnyxxxxxxxxx
XV. Udział w zyskach jednostek podporządkowanychxxxxxx
XVI. Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxxx
XVII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanejxxxxxx
XVIII. Zysk nettoxxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaQ3 09.20*Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxxxx
Amortyzacjaxxxxxxxxx
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxxxxxx
Emisja akcjixxx
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU