Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

PEX - Peixin International Group NV

Peixin International Group NV (PEX)

Wykres na dzień 29.04.2019

Wykres spółki Peixin International Group NV

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 29.04.2019
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

H 06.16*Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10
Działalność operacyjna
xxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxx
Suma
xxxxxxx
H 06.16*Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10
Działalność operacyjna
xxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxx
Suma
xxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Dywidendy Peixin International Group NV (PEX)

Za rokOstatni dzień z prawem do dyw.Stopa dyw.Na akcję w zł.
xxxx
Aktualna stopa dywidendy: x

Brak danych o sile relatywnej

O spółce Peixin International Group NV (PEX)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.16Y 12.15Q3 09.15H 06.15Q1 03.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10
C/Zxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.16Y 12.15Q3 09.15H 06.15Q1 03.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10
ROAxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.16Y 12.15Q3 09.15H 06.15Q1 03.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.16Y 12.15Q3 09.15H 06.15Q1 03.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxx

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaH 06.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10
Aktywa ogółemxxxxxxx
I. Aktywa trwałexxxxxxx
1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxxxxxxx
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowexxxxxx
5. Pozostałe aktywa trwałexxxx
II. Aktywa obrotowexxxxxxx
1. Zapasyxxxxxxx
2. Należności krótkoterminowexxxxxxx
3. Inwestycje krótkoterminowexxxxxx
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexxxxxxx
4. Pozostałe aktywa obrotowe
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaH 06.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10
Pasywa ogółemxxxxxxx
I. Kapitał własnyxxxxxxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxxxxxxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxxxxxxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolujące
II. Zobowiązania ogółem
1. Zobowiązania długoterminowe
- Z tytułu dostaw i usług
- Kredyty i pożyczki
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowexxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxxxxx
- Kredyty i pożyczkixxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania krótkoterminowexxxxxxx
III. Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaH 06.16*Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10
I. Przychody ze sprzedażyxxxxxxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanejxxxxxxx
Koszty sprzedażyxxxxxxx
Koszty ogólnego zarząduxxxxxxx
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxxxxxxx
Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxx
Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxx
III. EBITxxxxxxx
Przychody finansowexxxxxxx
Koszty finansowexxxxx
Pozostałe przychody (koszty)xxx
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxxxxxxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
V. Zysk nettoxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaH 06.16*Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxx
Amortyzacjaxxxxxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxx
Emisja akcjixx
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidendaxxxx
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxxxxx
Środki pieniężne na koniec okresuxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU