Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

BWO - Buwog AG

Buwog AG (BWO)

Wykres na dzień 31.10.2018

Wykres spółki Buwog AG

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 31.10.2018
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Q1 07.18*Y 04.18Y 04.17Y 04.16Y 04.15Y 04.14Y 04.13Y 04.12Y 04.11
Działalność operacyjna
xxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxx
Suma
xxx
Q1 07.18*Y 04.18Y 04.17Y 04.16Y 04.15Y 04.14Y 04.13Y 04.12Y 04.11
Działalność operacyjna
xxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxx
Suma
xxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Dywidendy Buwog AG (BWO)

Za rokOstatni dzień z prawem do dyw.Stopa dyw.Na akcję w zł.
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Aktualna stopa dywidendy: x

Brak danych o sile relatywnej

O spółce Buwog AG (BWO)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 07.18Y 04.18Q3 01.18H 10.17Q1 07.17Y 04.17Y 04.16Y 04.15Y 04.14Y 04.13Y 04.12Y 04.11
C/Zxxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 07.18Y 04.18Q3 01.18H 10.17Q1 07.17Y 04.17Y 04.16Y 04.15Y 04.14Y 04.13Y 04.12Y 04.11
ROAxxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 07.18Y 04.18Q3 01.18H 10.17Q1 07.17Y 04.17Y 04.16Y 04.15Y 04.14Y 04.13Y 04.12Y 04.11
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)xxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)xxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółemxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 07.18Y 04.18Q3 01.18H 10.17Q1 07.17Y 04.17Y 04.16Y 04.15Y 04.14Y 04.13Y 04.12Y 04.11
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 07.18Y 04.18Q3 01.18H 10.17Q1 07.17Y 04.17Y 04.16Y 04.15Y 04.14Y 04.13Y 04.12Y 04.11
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxx

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaQ1 07.18Y 04.18Y 04.17Y 04.16Y 04.15Y 04.14Y 04.13Y 04.12Y 04.11
Aktywa ogółemxxxxxxxxx
I. Aktywa trwałexxxxxxxxx
1. Wartości niematerialne i prawnexxxxxxxxx
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxxxxxxxxx
3. Należności długoterminowexxxxxxxxx
4. Inwestycje długoterminowexxxxxxxxx
5. Pozostałe aktywa trwałexxxxxxxx
II. Aktywa obrotowexxxxxxxxx
1. Zapasyxxxxxxxxx
2. Należności krótkoterminowexxxxxxxxx
3. Inwestycje krótkoterminowexxxxx
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexxxxxxxxx
4. Pozostałe aktywa obrotowex
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedażyxxxxxx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaQ1 07.18Y 04.18Y 04.17Y 04.16Y 04.15Y 04.14Y 04.13Y 04.12Y 04.11
Pasywa ogółemxxxxxxxxx
I. Kapitał własnyxxxxxxxxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxxxxxxxxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxxxxxxxxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychxxxxxxxxx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolującexxxxxxxxx
II. Zobowiązania ogółemxxxxxxxxx
1. Zobowiązania długoterminowexxxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxxxxxxx
- Kredyty i pożyczkixxxxxxxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychxx
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania długoterminowexxxxxxxxx
2. Zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxxxxx
- Kredyty i pożyczkixxxxxxxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychx
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxxx
III. Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaQ1 07.18*Y 04.18Y 04.17Y 04.16Y 04.15Y 04.14Y 04.13Y 04.12Y 04.11
I. Przychody ze sprzedażyxxxxxxxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanejxxxxxxxx
Koszty sprzedażyxxx
Koszty ogólnego zarządu
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxxxxxxxx
Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxxx
Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxxx
III. EBITxxxxxxxxx
Przychody finansowexxxxxxxx
Koszty finansowexxxxxxxxx
Pozostałe przychody (koszty)
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxxxxxxxxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
V. Zysk nettoxxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaQ1 07.18*Y 04.18Y 04.17Y 04.16Y 04.15Y 04.14Y 04.13Y 04.12Y 04.11
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxxxx
Amortyzacja
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxxxxxx
Emisja akcjixx
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidendaxxxxxx
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxx
Środki pieniężne na koniec okresuxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU