Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

JJO - JJ Auto AG

JJ Auto AG (JJO)

Wykres na dzień 04.05.2015

Wykres spółki JJ Auto AG

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 04.05.2015
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

H 06.14*Y 12.13Y 12.12Y 12.11
Działalność operacyjna
xxxx
Działalność inwestycyjna
xxx
Działalność finansowa
xxxx
Suma
xxxx
H 06.14*Y 12.13Y 12.12Y 12.11
Działalność operacyjna
xxxx
Działalność inwestycyjna
xxx
Działalność finansowa
xxxx
Suma
xxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach JJ Auto AG

Brak danych o sile relatywnej

O spółce JJ Auto AG (JJO)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.14Y 12.13H 06.13Y 12.12Y 12.11
C/Zxxxxxx
C/WKxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxx
EV/EBITxxxxxx
C/ZOxxxxxx
C/Pxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxx
EV/Pxxxxxx
C/Sxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.14Y 12.13H 06.13Y 12.12Y 12.11
ROAxxxxxx
ROExxxxxx
ROICxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.14Y 12.13H 06.13Y 12.12Y 12.11
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaH 06.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11
Aktywa ogółemxxxx
I. Aktywa trwałexxxx
1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxxxx
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowexxx
5. Pozostałe aktywa trwałe
II. Aktywa obrotowexxxx
1. Zapasyxxxx
2. Należności krótkoterminowexxxx
3. Inwestycje krótkoterminowex
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexxxx
4. Pozostałe aktywa obrotowexxxx
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaH 06.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11
Pasywa ogółemxxxx
I. Kapitał własnyxxxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxxxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxxxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychxxxx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolującex
II. Zobowiązania ogółem
1. Zobowiązania długoterminowe
- Z tytułu dostaw i usług
- Kredyty i pożyczki
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowexxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxx
- Kredyty i pożyczkixxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania krótkoterminowexxxx
III. Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaH 06.14*Y 12.13Y 12.12Y 12.11
I. Przychody ze sprzedażyxxxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanejxxxx
Koszty sprzedażyxxxx
Koszty ogólnego zarząduxxxx
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxxxx
Pozostałe przychody operacyjnexxxx
Pozostałe koszty operacyjnexxxx
III. EBITxxxx
Przychody finansowexxxx
Koszty finansowexxxx
Pozostałe przychody (koszty)
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxxxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxxxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
V. Zysk nettoxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxx
Zysk netto na akcjęx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaH 06.14*Y 12.13Y 12.12Y 12.11
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxx
Amortyzacjaxxxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxx
Emisja akcjix
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidendax
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxx
Środki pieniężne na koniec okresuxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU