Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

ALR - Alior Bank SA

Alior Bank SA (ALR)

Wykres na dzień 03.12.2021

Wykres spółki Alior Bank SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 03.12.2021
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Q3 09.21*Y 12.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxxxx
Q3 09.21*Y 12.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach Alior Bank SA

Siła relatywna na dzień 03.12.2021

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

O spółce Alior Bank SA (ALR)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.21H 06.21Q1 03.21Y 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
C/Zxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.21H 06.21Q1 03.21Y 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
ROAxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.21H 06.21Q1 03.21Y 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.21H 06.21Q1 03.21Y 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.21H 06.21Q1 03.21Y 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaQ3 09.21Y 12.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Aktywa razemxxxxxxxxxxxxx
I. Gotówka i operacje z Bankiem Centralnymxxxxxxxxxxxxx
II. Należności od bankówxxxxxxxxxxxxx
III. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotuxxxxxxxxx
IV. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxxxxxx
V. Należności od klientówxxxxxxxxxxxxx
VI. Inwestycyjne aktywa finansowexxxxxxxxxxxxx
VII. Inwestycje w podmioty stowarzyszonexxx
VIII. Wartości niematerialnexxxxxxxxxxxxx
IX. Rzeczowy majątek trwałyxxxxxxxxxxxxx
X. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nettoxxxxxxxxxxxxx
XI. Pozostałe aktywaxxxxxxxxxxxxx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaQ3 09.21Y 12.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Pasywa ogółemxxxxxxxxxxxxx
I. Zobowiązania razemxxxxxxxxxxxxx
1. Zobowiązania wobec Banku Centralnegox
2. Zobowiązania wobec bankówxxxxxxxxx
3. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxxx
4. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotuxxxxxxxxx
5. Zobowiązania wobec klientówxxxxxxxxx
6. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
7. Zobowiązania podporządkowanexxxxxxxxxxxx
8. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowegoxxxxxxxxxxx
9. Pozostałe zobowiązaniaxxxxxxxxxxxxx
II. Kapitały razemxxxxxxxxxxxxx
1. Kapitały własnexxxxxxxxxxxxx
- Kapitał akcyjnyxxxxxxxxxxxxx
- Pozostałe kapitałyxxxxxxxxxxxxx
- Akcje własne
- Kapitał z aktualizacji wycenyxxxxxxxxxxxxx
- Zyski zatrzymanexxxxxxxxxxxxx
- Wynik roku bieżącego
2. Udziały niekontrolującexxxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaQ3 09.21*Y 12.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
I. Przychody odsetkowexxxxxxxxxxxxx
II. Koszty odsetkowexxxxxxxxxxxxx
III. Wynik z tytułu odsetekxxxxxxxxxxxxx
IV. Przychody prowizyjnexxxxxxxxxxxxx
V. Koszty prowizyjnexxxxxxxxxxxxx
VI. Wynik z tytułu prowizjixxxxxxxxxxxxx
VII. Przychody z tytułu dywidendxxxxxxxxxxx
VIII. Wynik handlowy i rewaluacja
IX. Wynik na pozostałych instrumentach finansowychxxxxxxxxxxxxx
X. Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxxxxxxx
XI. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytówxxxxxxxxxxxx
XII. Ogólne koszty administracyjnexxxxxxxxxxxxx
XIII. Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxxxxxxx
XIV. Wynik operacyjnyxxxxxxxxxxxxx
XV. Udział w zyskach jednostek podporządkowanych
XVI. Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxxxxxxx
XVII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
XVIII. Zysk nettoxxxxxxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaQ3 09.21*Y 12.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxxxxxxxx
Amortyzacjaxxxxxxxxxxxxx
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxxxxxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxxxxxxxxx
Emisja akcjixxxxxxx
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU