Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

ALR - Alior Bank SA

Alior Bank SA (ALR)

Wykres na dzień 09.04.2021

Wykres spółki Alior Bank SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 09.04.2021
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Y 12.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxxx
Y 12.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach Alior Bank SA

Siła relatywna na dzień 09.04.2021

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

O spółce Alior Bank SA (ALR)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
C/Zxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
ROAxxxxxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółemxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaY 12.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Aktywa razemxxxxxxxxxxxx
I. Gotówka i operacje z Bankiem Centralnymxxxxxxxxxxxx
II. Należności od bankówxxxxxxxxxxxx
III. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotuxxxxxxxxx
IV. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxxxxx
V. Należności od klientówxxxxxxxxxxxx
VI. Inwestycyjne aktywa finansowexxxxxxxxxxxx
VII. Inwestycje w podmioty stowarzyszonexxx
VIII. Wartości niematerialnexxxxxxxxxxxx
IX. Rzeczowy majątek trwałyxxxxxxxxxxxx
X. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nettoxxxxxxxxxxxx
XI. Pozostałe aktywaxxxxxxxxxxxx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaY 12.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Pasywa ogółemxxxxxxxxxxxx
I. Zobowiązania razemxxxxxxxxxxxx
1. Zobowiązania wobec Banku Centralnegox
2. Zobowiązania wobec bankówxxxxxxxx
3. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxx
4. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotuxxxxxxxxx
5. Zobowiązania wobec klientówxxxxxxxx
6. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
7. Zobowiązania podporządkowanexxxxxxxxxxx
8. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowegoxxxxxxxxxx
9. Pozostałe zobowiązaniaxxxxxxxxxxxx
II. Kapitały razemxxxxxxxxxxxx
1. Kapitały własnexxxxxxxxxxxx
- Kapitał akcyjnyxxxxxxxxxxxx
- Pozostałe kapitałyxxxxxxxxxxxx
- Akcje własne
- Kapitał z aktualizacji wycenyxxxxxxxxxxxx
- Zyski zatrzymanexxxxxxxxxxxx
- Wynik roku bieżącego
2. Udziały niekontrolującexxxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaY 12.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
I. Przychody odsetkowexxxxxxxxxxxx
II. Koszty odsetkowexxxxxxxxxxxx
III. Wynik z tytułu odsetekxxxxxxxxxxxx
IV. Przychody prowizyjnexxxxxxxxxxxx
V. Koszty prowizyjnexxxxxxxxxxxx
VI. Wynik z tytułu prowizjixxxxxxxxxxxx
VII. Przychody z tytułu dywidendxxxxxxxxxx
VIII. Wynik handlowy i rewaluacja
IX. Wynik na pozostałych instrumentach finansowychxxxxxxxxxxxx
X. Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxxxxxx
XI. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytówxxxxxxxxxxxx
XII. Ogólne koszty administracyjnexxxxxxxxxxxx
XIII. Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxxxxxx
XIV. Wynik operacyjnyxxxxxxxxxxxx
XV. Udział w zyskach jednostek podporządkowanych
XVI. Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxxxxxx
XVII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
XVIII. Zysk nettoxxxxxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaY 12.20Y 12.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxxxxxxx
Amortyzacjaxxxxxxxxxxxx
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxxxxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxxxxxxxx
Emisja akcjixxxxxxx
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU