Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

ALR - Alior Bank SA

Alior Bank SA (ALR)

Wykres na dzień 18.04.2019

Wykres spółki Alior Bank SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 18.04.2019
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxx
Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach Alior Bank SA

Siła relatywna na dzień 18.04.2019

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

O spółce Alior Bank SA (ALR)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
C/Zxxxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
ROAxxxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)xxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)xxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółemxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxx

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaY 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Aktywa razemxxxxxxxxxx
I. Gotówka i operacje z Bankiem Centralnymxxxxxxxxxx
II. Należności od bankówxxxxxxxxxx
III. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotuxxxxxxxxx
IV. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxxx
V. Należności od klientówxxxxxxxxxx
VI. Inwestycyjne aktywa finansowexxxxxxxxxx
VII. Inwestycje w podmioty stowarzyszonex
VIII. Wartości niematerialnexxxxxxxxxx
IX. Rzeczowy majątek trwałyxxxxxxxxxx
X. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nettoxxxxxxxxxx
XI. Pozostałe aktywaxxxxxxxxxx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaY 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Pasywa ogółemxxxxxxxxxx
I. Zobowiązania razemxxxxxxxxxx
1. Zobowiązania wobec Banku Centralnegox
2. Zobowiązania wobec bankówxxxxxx
3. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxx
4. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotuxxxxxxxxx
5. Zobowiązania wobec klientówxxxxxx
6. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
7. Zobowiązania podporządkowanexxxxxxxxx
8. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowegoxxxxxxxx
9. Pozostałe zobowiązaniaxxxxxxxxxx
II. Kapitały razemxxxxxxxxxx
1. Kapitały własnexxxxxxxxxx
- Kapitał akcyjnyxxxxxxxxxx
- Pozostałe kapitałyxxxxxxxxxx
- Akcje własne
- Kapitał z aktualizacji wycenyxxxxxxxxxx
- Zyski zatrzymanexxxxxxxxxx
- Wynik roku bieżącego
2. Udziały niekontrolującexxxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaY 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
I. Przychody odsetkowexxxxxxxxxx
II. Koszty odsetkowexxxxxxxxxx
III. Wynik z tytułu odsetekxxxxxxxxxx
IV. Przychody prowizyjnexxxxxxxxxx
V. Koszty prowizyjnexxxxxxxxxx
VI. Wynik z tytułu prowizjixxxxxxxxxx
VII. Przychody z tytułu dywidendxxxxxxxx
VIII. Wynik handlowy i rewaluacja
IX. Wynik na pozostałych instrumentach finansowychxxxxxxxxxx
X. Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxxxx
XI. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytówxxxxxxxxxx
XII. Ogólne koszty administracyjnexxxxxxxxxx
XIII. Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxxxx
XIV. Wynik operacyjnyxxxxxxxxxx
XV. Udział w zyskach jednostek podporządkowanych
XVI. Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxxxx
XVII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
XVIII. Zysk nettoxxxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaY 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxxxxx
Amortyzacjaxxxxxxxxxx
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxxxxxx
Emisja akcjixxxxxxx
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU