Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

ALR - Alior Bank SA

Alior Bank SA (ALR)

Wykres na dzień 18.10.2019

Wykres spółki Alior Bank SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 18.10.2019
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

H 06.19*Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxx
H 06.19*Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach Alior Bank SA

Siła relatywna na dzień 18.10.2019

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

O spółce Alior Bank SA (ALR)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.19Q1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
C/Zxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.19Q1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
ROAxxxxxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.19Q1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółemxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.19Q1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.19Q1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaH 06.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Aktywa razemxxxxxxxxxxx
I. Gotówka i operacje z Bankiem Centralnymxxxxxxxxxxx
II. Należności od bankówxxxxxxxxxxx
III. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotuxxxxxxxxx
IV. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxxxx
V. Należności od klientówxxxxxxxxxxx
VI. Inwestycyjne aktywa finansowexxxxxxxxxxx
VII. Inwestycje w podmioty stowarzyszonexx
VIII. Wartości niematerialnexxxxxxxxxxx
IX. Rzeczowy majątek trwałyxxxxxxxxxxx
X. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nettoxxxxxxxxxxx
XI. Pozostałe aktywaxxxxxxxxxxx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaH 06.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
Pasywa ogółemxxxxxxxxxxx
I. Zobowiązania razemxxxxxxxxxxx
1. Zobowiązania wobec Banku Centralnegox
2. Zobowiązania wobec bankówxxxxxxx
3. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxx
4. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotuxxxxxxxxx
5. Zobowiązania wobec klientówxxxxxxx
6. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
7. Zobowiązania podporządkowanexxxxxxxxxx
8. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowegoxxxxxxxxx
9. Pozostałe zobowiązaniaxxxxxxxxxxx
II. Kapitały razemxxxxxxxxxxx
1. Kapitały własnexxxxxxxxxxx
- Kapitał akcyjnyxxxxxxxxxxx
- Pozostałe kapitałyxxxxxxxxxxx
- Akcje własne
- Kapitał z aktualizacji wycenyxxxxxxxxxxx
- Zyski zatrzymanexxxxxxxxxxx
- Wynik roku bieżącego
2. Udziały niekontrolującexxxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaH 06.19*Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
I. Przychody odsetkowexxxxxxxxxxx
II. Koszty odsetkowexxxxxxxxxxx
III. Wynik z tytułu odsetekxxxxxxxxxxx
IV. Przychody prowizyjnexxxxxxxxxxx
V. Koszty prowizyjnexxxxxxxxxxx
VI. Wynik z tytułu prowizjixxxxxxxxxxx
VII. Przychody z tytułu dywidendxxxxxxxxx
VIII. Wynik handlowy i rewaluacja
IX. Wynik na pozostałych instrumentach finansowychxxxxxxxxxxx
X. Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxxxxx
XI. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytówxxxxxxxxxxx
XII. Ogólne koszty administracyjnexxxxxxxxxxx
XIII. Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxxxxx
XIV. Wynik operacyjnyxxxxxxxxxxx
XV. Udział w zyskach jednostek podporządkowanych
XVI. Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxxxxx
XVII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
XVIII. Zysk nettoxxxxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaH 06.19*Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxxxxxx
Amortyzacjaxxxxxxxxxxx
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxxxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxxxxxxx
Emisja akcjixxxxxxx
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU