Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

AMB - Ambra SA

Ambra SA (AMB)

Wykres na dzień 22.05.2024

Wykres spółki Ambra SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 22.05.2024
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Q3 03.24*Y 06.23Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16Y 06.15Y 06.14Y 06.13Y 06.12Y 06.11Y 06.10Y 06.09Y 06.08Y 06.07Y 06.06Y 06.05
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q3 03.24*Y 06.23Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16Y 06.15Y 06.14Y 06.13Y 06.12Y 06.11Y 06.10Y 06.09Y 06.08Y 06.07Y 06.06Y 06.05
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Dywidendy Ambra SA (AMB)

Za rokOstatni dzień z prawem do dyw.Stopa dyw.Na akcję w zł.
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Aktualna stopa dywidendy: x

Siła relatywna na dzień 22.05.2024

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

O spółce Ambra SA (AMB)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 03.24H 12.23Q1 09.23Y 06.23Q3 03.23H 12.22Q1 09.22Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16Y 06.15Y 06.14Y 06.13Y 06.12Y 06.11Y 06.10Y 06.09Y 06.08Y 06.07Y 06.06Y 06.05
C/Zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 03.24H 12.23Q1 09.23Y 06.23Q3 03.23H 12.22Q1 09.22Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16Y 06.15Y 06.14Y 06.13Y 06.12Y 06.11Y 06.10Y 06.09Y 06.08Y 06.07Y 06.06Y 06.05
ROAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 03.24H 12.23Q1 09.23Y 06.23Q3 03.23H 12.22Q1 09.22Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16Y 06.15Y 06.14Y 06.13Y 06.12Y 06.11Y 06.10Y 06.09Y 06.08Y 06.07Y 06.06Y 06.05
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 03.24H 12.23Q1 09.23Y 06.23Q3 03.23H 12.22Q1 09.22Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16Y 06.15Y 06.14Y 06.13Y 06.12Y 06.11Y 06.10Y 06.09Y 06.08Y 06.07Y 06.06Y 06.05
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 03.24H 12.23Q1 09.23Y 06.23Q3 03.23H 12.22Q1 09.22Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16Y 06.15Y 06.14Y 06.13Y 06.12Y 06.11Y 06.10Y 06.09Y 06.08Y 06.07Y 06.06Y 06.05
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 03.24H 12.23Q1 09.23Y 06.23Q3 03.23H 12.22Q1 09.22Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16Y 06.15Y 06.14Y 06.13Y 06.12Y 06.11Y 06.10Y 06.09Y 06.08Y 06.07Y 06.06Y 06.05
Wskaźnik ogólnego zadłużeniaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik zadłużenia długoterm. do kapitalizacjixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Capital Gearing (Wskaźnik stosunku kapitałów obcych do własnych)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałegoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaQ3 03.24Y 06.23Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16Y 06.15Y 06.14Y 06.13Y 06.12Y 06.11Y 06.10Y 06.09Y 06.08Y 06.07Y 06.06Y 06.05
Aktywa ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I. Aktywa trwałexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Wartości niematerialne i prawnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Należności długoterminowexxxxxxxxxx
4. Inwestycje długoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Pozostałe aktywa trwałexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II. Aktywa obrotowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Zapasyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Należności krótkoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Inwestycje krótkoterminowexxxxxx
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Pozostałe aktywa obrotowexxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedażyxxx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaQ3 03.24Y 06.23Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16Y 06.15Y 06.14Y 06.13Y 06.12Y 06.11Y 06.10Y 06.09Y 06.08Y 06.07Y 06.06Y 06.05
Pasywa ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I. Kapitał własnyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolującexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II. Zobowiązania ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Zobowiązania długoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Kredyty i pożyczkixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania długoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Kredyty i pożyczkixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoxxxxx
- Inne zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
III. Rozliczenia międzyokresowexxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaQ3 03.24*Y 06.23Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16Y 06.15Y 06.14Y 06.13Y 06.12Y 06.11Y 06.10Y 06.09Y 06.08Y 06.07Y 06.06Y 06.05
I. Przychody ze sprzedażyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
III. EBITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Przychody finansowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Koszty finansowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozostałe przychody (koszty)xxxxxxxxxxxxx
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
V. Zysk nettoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaQ3 03.24*Y 06.23Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16Y 06.15Y 06.14Y 06.13Y 06.12Y 06.11Y 06.10Y 06.09Y 06.08Y 06.07Y 06.06Y 06.05
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Amortyzacjaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Emisja akcjixxxx
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Środki pieniężne na koniec okresuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay