Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

OND - Onde SA

Onde SA (OND)

Wykres na dzień 03.12.2021

Wykres spółki Onde SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 03.12.2021
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półroczny
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Q3 09.21*Y 12.20
Działalność operacyjna
xx
Działalność inwestycyjna
xx
Działalność finansowa
xx
Suma
xx
Q3 09.21*Y 12.20
Działalność operacyjna
xx
Działalność inwestycyjna
xx
Działalność finansowa
xx
Suma
xx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach Onde SA

Siła relatywna na dzień 03.12.2021

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx
xxx

O spółce Onde SA (OND)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.21H 06.21Q1 03.21Y 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20
C/Zxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.21H 06.21Q1 03.21Y 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20
ROAxxxxxxxx
ROExxxxxxxx
ROICxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.21H 06.21Q1 03.21Y 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 09.21H 06.21Q1 03.21Y 12.20Q3 09.20H 06.20Q1 03.20
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxx

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaQ3 09.21Y 12.20
Aktywa ogółemxx
I. Aktywa trwałexx
1. Wartości niematerialne i prawnex
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxx
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowexx
5. Pozostałe aktywa trwałexx
II. Aktywa obrotowexx
1. Zapasyxx
2. Należności krótkoterminowexx
3. Inwestycje krótkoterminowexx
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexx
4. Pozostałe aktywa obrotowexx
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaQ3 09.21Y 12.20
Pasywa ogółemxx
I. Kapitał własnyxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychxx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolujące
II. Zobowiązania ogółemxx
1. Zobowiązania długoterminowexx
- Z tytułu dostaw i usług
- Kredyty i pożyczkixx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania długoterminowexx
2. Zobowiązania krótkoterminowexx
- Z tytułu dostaw i usługxx
- Kredyty i pożyczkixx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania krótkoterminowexx
III. Rozliczenia międzyokresowexx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaQ3 09.21*Y 12.20
I. Przychody ze sprzedażyxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanejxx
Koszty sprzedażyxx
Koszty ogólnego zarząduxx
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxx
Pozostałe przychody operacyjnexx
Pozostałe koszty operacyjnexx
III. EBITxx
Przychody finansowexx
Koszty finansowexx
Pozostałe przychody (koszty)
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
V. Zysk nettoxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxx
Zysk netto na akcjęxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaQ3 09.21*Y 12.20
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxx
Amortyzacjaxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxx
Emisja akcji
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidendaxx
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xx
Środki pieniężne na koniec okresuxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU