Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

PCO - Pepco Group NV

Pepco Group NV (PCO)

Wykres na dzień 23.07.2024

Wykres spółki Pepco Group NV

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 23.07.2024
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

H 03.24*Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17
Działalność operacyjna
xxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxx
Suma
xxxxxxxx
H 03.24*Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17
Działalność operacyjna
xxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxx
Suma
xxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach Pepco Group NV

Siła relatywna na dzień 23.07.2024

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

O spółce Pepco Group NV (PCO)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 03.24Y 09.23H 03.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17
C/Zxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 03.24Y 09.23H 03.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17
ROAxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 03.24Y 09.23H 03.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 03.24Y 09.23H 03.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxx

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaH 03.24Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17
Aktywa ogółemxxxxxxxx
I. Aktywa trwałexxxxxxxx
1. Wartości niematerialne i prawnexxxxxxxx
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxxxxxxxx
3. Należności długoterminowexxxxxxx
4. Inwestycje długoterminowexxxxxxxx
5. Pozostałe aktywa trwałexxxxxxxx
II. Aktywa obrotowexxxxxxxx
1. Zapasyxxxxxxxx
2. Należności krótkoterminowexxxxxxxx
3. Inwestycje krótkoterminowexxxxxxxx
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexxxxxxxx
4. Pozostałe aktywa obrotowe
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaH 03.24Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17
Pasywa ogółemxxxxxxxx
I. Kapitał własnyxxxxxxxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxxxxxxxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxxxxxxxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychxxxxxxxx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolujące
II. Zobowiązania ogółemxxxxxxxx
1. Zobowiązania długoterminowexxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługx
- Kredyty i pożyczkixxxxxxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania długoterminowexxxxxxxx
2. Zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxxxxxx
- Kredyty i pożyczkixxxxxxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoxxxxx
- Inne zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxx
III. Rozliczenia międzyokresowe

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaH 03.24*Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17
I. Przychody ze sprzedażyxxxxxxxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanejxxxxxxxx
Koszty sprzedażyxxxxxx
Koszty ogólnego zarząduxxxxxxxx
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxxxxxxxx
Pozostałe przychody operacyjnexxxxxx
Pozostałe koszty operacyjnexxxxx
III. EBITxxxxxxxx
Przychody finansowexxxxxxxx
Koszty finansowexxxxxxxx
Pozostałe przychody (koszty)xxxxx
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxxxxxxxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanejxxxxxx
V. Zysk nettoxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaH 03.24*Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxxx
Amortyzacjaxxxxxxxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxxxxx
Emisja akcjixx
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxxxxxx
Środki pieniężne na koniec okresuxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay