Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

SAN - Banco Santander SA

Banco Santander SA (SAN)

Wykres na dzień 18.10.2019

Wykres spółki Banco Santander SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 18.10.2019
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

H 06.19*Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Działalność operacyjna
xxx
Działalność inwestycyjna
xxx
Działalność finansowa
xxx
Suma
xxx
H 06.19*Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Działalność operacyjna
xxx
Działalność inwestycyjna
xxx
Działalność finansowa
xxx
Suma
xxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Dywidendy Banco Santander SA (SAN)

Za rokOstatni dzień z prawem do dyw.Stopa dyw.Na akcję w zł.
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Aktualna stopa dywidendy: x

Brak danych o sile relatywnej

O spółce Banco Santander SA (SAN)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.19Q1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
C/Zxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.19Q1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
ROAxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.19Q1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.19Q1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.19Q1 03.19Y 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaH 06.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Aktywa razemxxxxxxxxxxxxx
I. Gotówka i operacje z Bankiem Centralnymxxxxxxxxxxxxx
II. Należności od bankówxxxxxxxxxxxx
III. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
IV. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxxxxxxxx
V. Należności od klientówxxxxxxxxxxxx
VI. Inwestycyjne aktywa finansowexxxxxxxxxxxxx
VII. Inwestycje w podmioty stowarzyszonexxxxxxxxxxxxx
VIII. Wartości niematerialnexxxxxxxxxxxxx
IX. Rzeczowy majątek trwałyxxxxxx
X. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nettoxxxx
XI. Pozostałe aktywaxxxxxxxxxxxxx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaH 06.19Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Pasywa ogółemxxxxxxxxxxxxx
I. Zobowiązania razemxxxxxxxxxxxxx
1. Zobowiązania wobec Banku Centralnegoxxxxxxxx
2. Zobowiązania wobec bankówxxxxxxxxxxxx
3. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxxxxxxxx
4. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotux
5. Zobowiązania wobec klientówxxxxxxxxxxxx
6. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychxxxxxxxxxxxx
7. Zobowiązania podporządkowanexxxxxxxx
8. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowegoxxxx
9. Pozostałe zobowiązaniaxxxxxxxxxxxxx
II. Kapitały razemxxxxxxxxxxxxx
1. Kapitały własnexxxxxxxxxxxxx
- Kapitał akcyjnyxxxxxxxxxxxxx
- Pozostałe kapitałyxxxxxx
- Akcje własnex
- Kapitał z aktualizacji wycenyxxxxxxxxxxxx
- Zyski zatrzymanexxxxxxxxxxxxx
- Wynik roku bieżącego
2. Udziały niekontrolującexxxxxxxxxxxxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaH 06.19*Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
I. Przychody odsetkowexxx
II. Koszty odsetkowexxx
III. Wynik z tytułu odsetekxxxxxxxxxxxxx
IV. Przychody prowizyjnexxx
V. Koszty prowizyjnexxx
VI. Wynik z tytułu prowizjixxxxxxxxxxxxx
VII. Przychody z tytułu dywidendxxx
VIII. Wynik handlowy i rewaluacja
IX. Wynik na pozostałych instrumentach finansowychxxxxxxxxxxxxx
X. Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxxxxxxx
XI. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytówxxxxxxxxxxxxx
XII. Ogólne koszty administracyjnexxxxxxxxxxxxx
XIII. Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxxxxxx
XIV. Wynik operacyjnyxxxxxxxxxxxxx
XV. Udział w zyskach jednostek podporządkowanychxxx
XVI. Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxxxxxxx
XVII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanejxxxxxxxx
XVIII. Zysk nettoxxxxxxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaH 06.19*Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxx
Amortyzacjaxxx
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxx
Emisja akcjixxx
Dywidendaxxx
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU