Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

SAN - Banco Santander SA

Banco Santander SA (SAN)

Wykres na dzień 17.04.2019

Wykres spółki Banco Santander SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 17.04.2019
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Działalność operacyjna
xxx
Działalność inwestycyjna
xxx
Działalność finansowa
xxx
Suma
xxx
Y 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Działalność operacyjna
xxx
Działalność inwestycyjna
xxx
Działalność finansowa
xxx
Suma
xxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Dywidendy Banco Santander SA (SAN)

Za rokOstatni dzień z prawem do dyw.Stopa dyw.Na akcję w zł.
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Aktualna stopa dywidendy: x

Brak danych o sile relatywnej

O spółce Banco Santander SA (SAN)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
C/Zxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
ROAxxxxxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółemxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 12.18Q3 09.18H 06.18Q1 03.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaY 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Aktywa razemxxxxxxxxxxxx
I. Gotówka i operacje z Bankiem Centralnymxxxxxxxxxxxx
II. Należności od bankówxxxxxxxxxxxx
III. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
IV. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxxxxxxx
V. Należności od klientówxxxxxxxxxxxx
VI. Inwestycyjne aktywa finansowexxxxxxxxxxxx
VII. Inwestycje w podmioty stowarzyszonexxxxxxxxxxxx
VIII. Wartości niematerialnexxxxxxxxxxxx
IX. Rzeczowy majątek trwałyxxxxx
X. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nettoxxx
XI. Pozostałe aktywaxxxxxxxxxxxx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaY 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
Pasywa ogółemxxxxxxxxxxxx
I. Zobowiązania razemxxxxxxxxxxxx
1. Zobowiązania wobec Banku Centralnegoxxxxxxxx
2. Zobowiązania wobec bankówxxxxxxxxxxxx
3. Pochodne instrumenty zabezpieczającexxxxxxxxxxx
4. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
5. Zobowiązania wobec klientówxxxxxxxxxxxx
6. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychxxxxxxxxxxxx
7. Zobowiązania podporządkowanexxxxxxxx
8. Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowegoxxx
9. Pozostałe zobowiązaniaxxxxxxxxxxxx
II. Kapitały razemxxxxxxxxxxxx
1. Kapitały własnexxxxxxxxxxxx
- Kapitał akcyjnyxxxxxxxxxxxx
- Pozostałe kapitałyxxxxx
- Akcje własne
- Kapitał z aktualizacji wycenyxxxxxxxxxxxx
- Zyski zatrzymanexxxxxxxxxxxx
- Wynik roku bieżącego
2. Udziały niekontrolującexxxxxxxxxxxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaY 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
I. Przychody odsetkowexxx
II. Koszty odsetkowexxx
III. Wynik z tytułu odsetekxxxxxxxxxxxx
IV. Przychody prowizyjnexxx
V. Koszty prowizyjnexxx
VI. Wynik z tytułu prowizjixxxxxxxxxxxx
VII. Przychody z tytułu dywidendxxx
VIII. Wynik handlowy i rewaluacja
IX. Wynik na pozostałych instrumentach finansowychxxxxxxxxxxxx
X. Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxxxxxx
XI. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytówxxxxxxxxxxxx
XII. Ogólne koszty administracyjnexxxxxxxxxxxx
XIII. Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxxxxx
XIV. Wynik operacyjnyxxxxxxxxxxxx
XV. Udział w zyskach jednostek podporządkowanychxxx
XVI. Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxxxxxx
XVII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanejxxxxxxxx
XVIII. Zysk nettoxxxxxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaY 12.18Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxx
Amortyzacjaxxx
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxx
Emisja akcjixxx
Dywidendaxxx
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU