Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

SGN - Sygnity SA

Sygnity SA (SGN)

Wykres na dzień 23.07.2024

Wykres spółki Sygnity SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 23.07.2024
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Q2 03.24*Y 12.23Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17Y 09.16Y 09.15Y 09.14Y 09.13Y 09.12Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q2 03.24*Y 12.23Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17Y 09.16Y 09.15Y 09.14Y 09.13Y 09.12Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Dywidendy Sygnity SA (SGN)

Za rokOstatni dzień z prawem do dyw.Stopa dyw.Na akcję w zł.
xxxx
xxxx
Aktualna stopa dywidendy: x

Siła relatywna na dzień 23.07.2024

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx
xxx
xxx
xxx

O spółce Sygnity SA (SGN)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ2 03.24Y 12.23Q1 12.23Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17Y 09.16Y 09.15Y 09.14Y 09.13Y 09.12Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
C/Zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ2 03.24Y 12.23Q1 12.23Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17Y 09.16Y 09.15Y 09.14Y 09.13Y 09.12Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
ROAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ2 03.24Y 12.23Q1 12.23Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17Y 09.16Y 09.15Y 09.14Y 09.13Y 09.12Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ2 03.24Y 12.23Q1 12.23Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17Y 09.16Y 09.15Y 09.14Y 09.13Y 09.12Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ2 03.24Y 12.23Q1 12.23Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17Y 09.16Y 09.15Y 09.14Y 09.13Y 09.12Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ2 03.24Y 12.23Q1 12.23Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17Y 09.16Y 09.15Y 09.14Y 09.13Y 09.12Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Wskaźnik ogólnego zadłużeniaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik zadłużenia długoterm. do kapitalizacjixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Capital Gearing (Wskaźnik stosunku kapitałów obcych do własnych)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałegoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaQ2 03.24Y 12.23Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17Y 09.16Y 09.15Y 09.14Y 09.13Y 09.12Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Aktywa ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I. Aktywa trwałexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Wartości niematerialne i prawnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Należności długoterminowexxxxxxxxxxxxx
4. Inwestycje długoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Pozostałe aktywa trwałexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II. Aktywa obrotowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Zapasyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Należności krótkoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Inwestycje krótkoterminowexxxxxxxx
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Pozostałe aktywa obrotowexxxxxxxxxxx
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedażyxxxxxxxx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaQ2 03.24Y 12.23Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17Y 09.16Y 09.15Y 09.14Y 09.13Y 09.12Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Pasywa ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I. Kapitał własnyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)xxxxxxxxxxxxxxx
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolującexxxxxxxxxxx
II. Zobowiązania ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Zobowiązania długoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxxxxxxxx
- Kredyty i pożyczkixxxxxxxxxxxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychxxxxxxxxxx
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania długoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Kredyty i pożyczkixxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoxxxxxxxxxxxxxx
- Inne zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
III. Rozliczenia międzyokresowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaQ2 03.24*Y 12.23Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17Y 09.16Y 09.15Y 09.14Y 09.13Y 09.12Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
I. Przychody ze sprzedażyxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanejxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Koszty sprzedażyxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Koszty ogólnego zarząduxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
III. EBITxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Przychody finansowexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Koszty finansowexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozostałe przychody (koszty)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanejxxx
V. Zysk nettoxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaQ2 03.24*Y 12.23Y 09.23Y 09.22Y 09.21Y 09.20Y 09.19Y 09.18Y 09.17Y 09.16Y 09.15Y 09.14Y 09.13Y 09.12Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Amortyzacjaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Emisja akcjixxxxxxxx
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Środki pieniężne na koniec okresuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay