Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

TOW - Tower Investments SA

Tower Investments SA (TOW)

Wykres na dzień 18.09.2019

Wykres spółki Tower Investments SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 18.09.2019
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Q1 03.19*Y 12.18Y 10.17Y 10.16
Działalność operacyjna
xxx
Działalność inwestycyjna
xxx
Działalność finansowa
xxx
Suma
xxx
Q1 03.19*Y 12.18Y 10.17Y 10.16
Działalność operacyjna
xxx
Działalność inwestycyjna
xxx
Działalność finansowa
xxx
Suma
xxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Dywidendy Tower Investments SA (TOW)

Za rokOstatni dzień z prawem do dyw.Stopa dyw.Na akcję w zł.
xxxx
Aktualna stopa dywidendy: x

Brak danych o sile relatywnej

O spółce Tower Investments SA (TOW)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 03.19Y 12.18Q3 09.18Y 10.17Y 10.16
C/Zxxxxxx
C/WKxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxx
EV/EBITxxxxxx
C/ZOxxxxxx
C/Pxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxx
EV/Pxxxxxx
C/Sxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 03.19Y 12.18Q3 09.18Y 10.17Y 10.16
ROAxxxxxx
ROExxxxxx
ROICxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 03.19Y 12.18Q3 09.18Y 10.17Y 10.16
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaQ1 03.19Y 12.18Y 10.17Y 10.16
Aktywa ogółemxxxx
I. Aktywa trwałexxxx
1. Wartości niematerialne i prawnexxxx
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxxxx
3. Należności długoterminowexxxx
4. Inwestycje długoterminowexxxx
5. Pozostałe aktywa trwałexxxx
II. Aktywa obrotowexxxx
1. Zapasyxxxx
2. Należności krótkoterminowexxxx
3. Inwestycje krótkoterminowexxxx
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexxxx
4. Pozostałe aktywa obrotowexxxx
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaQ1 03.19Y 12.18Y 10.17Y 10.16
Pasywa ogółemxxxx
I. Kapitał własnyxxxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxxxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)xx
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxxxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychxxxx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolującexx
II. Zobowiązania ogółemxxxx
1. Zobowiązania długoterminowexxxx
- Z tytułu dostaw i usług
- Kredyty i pożyczkixxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoxxxx
- Inne zobowiązania długoterminowexxxx
2. Zobowiązania krótkoterminowexxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxx
- Kredyty i pożyczkixxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoxxxx
- Inne zobowiązania krótkoterminowexxxx
III. Rozliczenia międzyokresowexxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaQ1 03.19*Y 12.18Y 10.17Y 10.16
I. Przychody ze sprzedażyxxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxxx
Pozostałe przychody operacyjnexxx
Pozostałe koszty operacyjnexxx
III. EBITxxx
Przychody finansowexxx
Koszty finansowexxx
Pozostałe przychody (koszty)xxx
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
V. Zysk nettoxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxx
Zysk netto na akcjęxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaQ1 03.19*Y 12.18Y 10.17Y 10.16
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxx
Amortyzacjaxxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxx
Emisja akcjixx
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxx
Środki pieniężne na koniec okresuxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU