Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

TXM - TXM SA w restrukturyzacji

TXM SA w restrukturyzacji (TXM)

Wykres na dzień 19.03.2020

Wykres spółki TXM SA w restrukturyzacji

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 19.03.2020
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

H 06.20*
Działalność operacyjna
x
Działalność inwestycyjna
x
Działalność finansowa
x
Suma
x
H 06.20*
Działalność operacyjna
x
Działalność inwestycyjna
x
Działalność finansowa
x
Suma
x

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach TXM SA w restrukturyzacji

Brak danych o sile relatywnej

O spółce TXM SA w restrukturyzacji (TXM)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaH 06.20
Aktywa ogółemx
I. Aktywa trwałex
1. Wartości niematerialne i prawnex
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegox
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowe
5. Pozostałe aktywa trwałex
II. Aktywa obrotowex
1. Zapasyx
2. Należności krótkoterminowex
3. Inwestycje krótkoterminowe
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnex
4. Pozostałe aktywa obrotowex
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaH 06.20
Pasywa ogółemx
I. Kapitał własnyx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał (fundusz) zapasowyx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolujące
II. Zobowiązania ogółemx
1. Zobowiązania długoterminowex
- Z tytułu dostaw i usług
- Kredyty i pożyczkix
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegox
- Inne zobowiązania długoterminowex
2. Zobowiązania krótkoterminowex
- Z tytułu dostaw i usługx
- Kredyty i pożyczkix
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegox
- Inne zobowiązania krótkoterminowex
III. Rozliczenia międzyokresowex

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaH 06.20*
I. Przychody ze sprzedażyx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
II. Zysk (strata) ze sprzedażyx
Pozostałe przychody operacyjnex
Pozostałe koszty operacyjnex
III. EBITx
Przychody finansowe
Koszty finansowex
Pozostałe przychody (koszty)
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
V. Zysk nettox
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejx
Zysk netto na akcjęx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaH 06.20*
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejx
Amortyzacjax
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)x
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejx
Emisja akcji
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)x
Środki pieniężne na koniec okresux

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU