Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

TXM - TXM SA

TXM SA (TXM)

Wykres na dzień 19.03.2020

Wykres spółki TXM SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 19.03.2020
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

H 06.21*Y 12.20
Działalność operacyjna
xx
Działalność inwestycyjna
xx
Działalność finansowa
xx
Suma
xx
H 06.21*Y 12.20
Działalność operacyjna
xx
Działalność inwestycyjna
xx
Działalność finansowa
xx
Suma
xx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach TXM SA

Brak danych o sile relatywnej

O spółce TXM SA (TXM)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.21Q1 03.21Y 12.20Q3 09.20H 06.20
C/Zxxxxxx
C/WKxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxx
EV/EBITxxxxxx
C/ZOxxxxxx
C/Pxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxx
EV/Pxxxxxx
C/Sxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.21Q1 03.21Y 12.20Q3 09.20H 06.20
ROAxxxxxx
ROExxxxxx
ROICxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.21Q1 03.21Y 12.20Q3 09.20H 06.20
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaH 06.21Y 12.20
Aktywa ogółemxx
I. Aktywa trwałexx
1. Wartości niematerialne i prawnexx
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxx
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowexx
5. Pozostałe aktywa trwałexx
II. Aktywa obrotowexx
1. Zapasyxx
2. Należności krótkoterminowexx
3. Inwestycje krótkoterminowe
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexx
4. Pozostałe aktywa obrotowexx
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaH 06.21Y 12.20
Pasywa ogółemxx
I. Kapitał własnyxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychxx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolujące
II. Zobowiązania ogółemxx
1. Zobowiązania długoterminowexx
- Z tytułu dostaw i usług
- Kredyty i pożyczki
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychxx
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoxx
- Inne zobowiązania długoterminowexx
2. Zobowiązania krótkoterminowexx
- Z tytułu dostaw i usługxx
- Kredyty i pożyczkixx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowychxx
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoxx
- Inne zobowiązania krótkoterminowexx
III. Rozliczenia międzyokresowexx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaH 06.21*Y 12.20
I. Przychody ze sprzedażyxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxx
Pozostałe przychody operacyjnexx
Pozostałe koszty operacyjnexx
III. EBITxx
Przychody finansowex
Koszty finansowexx
Pozostałe przychody (koszty)
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
V. Zysk nettoxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxx
Zysk netto na akcjęxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaH 06.21*Y 12.20
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxx
Amortyzacjaxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxx
Emisja akcji
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xx
Środki pieniężne na koniec okresuxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz PayU
dotpay PayU