Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

BCM - Betacom SA

Betacom SA (BCM)

Wykres na dzień 17.07.2024

Wykres spółki Betacom SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 17.07.2024
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Y 03.24Y 03.23Y 03.22Y 03.21Y 03.20Y 03.19Y 03.18Y 03.17Y 03.16Y 03.15Y 03.14Y 03.13Y 12.11Y 03.11Y 03.10Y 03.09Y 03.08Y 03.07Y 03.06Y 03.05
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Y 03.24Y 03.23Y 03.22Y 03.21Y 03.20Y 03.19Y 03.18Y 03.17Y 03.16Y 03.15Y 03.14Y 03.13Y 12.11Y 03.11Y 03.10Y 03.09Y 03.08Y 03.07Y 03.06Y 03.05
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Dywidendy Betacom SA (BCM)

Za rokOstatni dzień z prawem do dyw.Stopa dyw.Na akcję w zł.
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Aktualna stopa dywidendy: x

Brak danych o sile relatywnej

O spółce Betacom SA (BCM)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 03.24Q3 12.23H 09.23Q1 06.23Y 03.23Y 03.22Y 03.21Y 03.20Y 03.19Y 03.18Y 03.17Y 03.16Y 03.15Y 03.14Y 03.13Y 12.11Y 03.11Y 03.10Y 03.09Y 03.08Y 03.07Y 03.06Y 03.05
C/Zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 03.24Q3 12.23H 09.23Q1 06.23Y 03.23Y 03.22Y 03.21Y 03.20Y 03.19Y 03.18Y 03.17Y 03.16Y 03.15Y 03.14Y 03.13Y 12.11Y 03.11Y 03.10Y 03.09Y 03.08Y 03.07Y 03.06Y 03.05
ROAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 03.24Q3 12.23H 09.23Q1 06.23Y 03.23Y 03.22Y 03.21Y 03.20Y 03.19Y 03.18Y 03.17Y 03.16Y 03.15Y 03.14Y 03.13Y 12.11Y 03.11Y 03.10Y 03.09Y 03.08Y 03.07Y 03.06Y 03.05
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 03.24Q3 12.23H 09.23Q1 06.23Y 03.23Y 03.22Y 03.21Y 03.20Y 03.19Y 03.18Y 03.17Y 03.16Y 03.15Y 03.14Y 03.13Y 12.11Y 03.11Y 03.10Y 03.09Y 03.08Y 03.07Y 03.06Y 03.05
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 03.24Q3 12.23H 09.23Q1 06.23Y 03.23Y 03.22Y 03.21Y 03.20Y 03.19Y 03.18Y 03.17Y 03.16Y 03.15Y 03.14Y 03.13Y 12.11Y 03.11Y 03.10Y 03.09Y 03.08Y 03.07Y 03.06Y 03.05
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyY 03.24Q3 12.23H 09.23Q1 06.23Y 03.23Y 03.22Y 03.21Y 03.20Y 03.19Y 03.18Y 03.17Y 03.16Y 03.15Y 03.14Y 03.13Y 12.11Y 03.11Y 03.10Y 03.09Y 03.08Y 03.07Y 03.06Y 03.05
Wskaźnik ogólnego zadłużeniaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik zadłużenia długoterm. do kapitalizacjixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Capital Gearing (Wskaźnik stosunku kapitałów obcych do własnych)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałegoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaY 03.24Y 03.23Y 03.22Y 03.21Y 03.20Y 03.19Y 03.18Y 03.17Y 03.16Y 03.15Y 03.14Y 03.13Y 12.11Y 03.11Y 03.10Y 03.09Y 03.08Y 03.07Y 03.06Y 03.05
Aktywa ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I. Aktywa trwałexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Wartości niematerialne i prawnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Należności długoterminowexxxxxxxxxxxxxxx
4. Inwestycje długoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Pozostałe aktywa trwałexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II. Aktywa obrotowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Zapasyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Należności krótkoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Inwestycje krótkoterminowexxxxxxxxx
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Pozostałe aktywa obrotowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedażyx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaY 03.24Y 03.23Y 03.22Y 03.21Y 03.20Y 03.19Y 03.18Y 03.17Y 03.16Y 03.15Y 03.14Y 03.13Y 12.11Y 03.11Y 03.10Y 03.09Y 03.08Y 03.07Y 03.06Y 03.05
Pasywa ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I. Kapitał własnyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)x
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolującexxx
II. Zobowiązania ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Zobowiązania długoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxxxxx
- Kredyty i pożyczkixxxxxxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania długoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Kredyty i pożyczkixxxxxxxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoxxxx
- Inne zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
III. Rozliczenia międzyokresowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaY 03.24Y 03.23Y 03.22Y 03.21Y 03.20Y 03.19Y 03.18Y 03.17Y 03.16Y 03.15Y 03.14Y 03.13Y 12.11Y 03.11Y 03.10Y 03.09Y 03.08Y 03.07Y 03.06Y 03.05
I. Przychody ze sprzedażyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Koszty sprzedażyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Koszty ogólnego zarząduxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
III. EBITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Przychody finansowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Koszty finansowexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozostałe przychody (koszty)xxxxxxxxxx
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
V. Zysk nettoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaY 03.24Y 03.23Y 03.22Y 03.21Y 03.20Y 03.19Y 03.18Y 03.17Y 03.16Y 03.15Y 03.14Y 03.13Y 12.11Y 03.11Y 03.10Y 03.09Y 03.08Y 03.07Y 03.06Y 03.05
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Amortyzacjaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Emisja akcji
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Środki pieniężne na koniec okresuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay