Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

CBF - Cyber_Folks SA

Cyber_Folks SA (CBF)

Wykres na dzień 17.07.2024

Wykres spółki Cyber_Folks SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 17.07.2024
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Q3 03.24*Y 12.23Y 12.22Y 12.21Y 12.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16
Działalność operacyjna
xxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxx
Q3 03.24*Y 12.23Y 12.22Y 12.21Y 12.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16
Działalność operacyjna
xxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Dywidendy Cyber_Folks SA (CBF)

Za rokOstatni dzień z prawem do dyw.Stopa dyw.Na akcję w zł.
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
Aktualna stopa dywidendy: x

Siła relatywna na dzień 17.07.2024

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

O spółce Cyber_Folks SA (CBF)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 03.24Y 12.23Q2 12.23Q1 09.23H 06.23Q3 03.23Y 12.22Y 12.21Y 12.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16
C/Zxxxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 03.24Y 12.23Q2 12.23Q1 09.23H 06.23Q3 03.23Y 12.22Y 12.21Y 12.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16
ROAxxxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 03.24Y 12.23Q2 12.23Q1 09.23H 06.23Q3 03.23Y 12.22Y 12.21Y 12.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)xxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)xxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółemxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 03.24Y 12.23Q2 12.23Q1 09.23H 06.23Q3 03.23Y 12.22Y 12.21Y 12.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ3 03.24Y 12.23Q2 12.23Q1 09.23H 06.23Q3 03.23Y 12.22Y 12.21Y 12.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaQ3 03.24Y 12.23Y 12.22Y 12.21Y 12.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16
Aktywa ogółemxxxxxxxxx
I. Aktywa trwałexxxxxxxxx
1. Wartości niematerialne i prawnexxxxxxxxx
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxxxxxxxxx
3. Należności długoterminowexxxx
4. Inwestycje długoterminowexxxxxx
5. Pozostałe aktywa trwałexxxxxxxxx
II. Aktywa obrotowexxxxxxxxx
1. Zapasyxx
2. Należności krótkoterminowexxxxxxxxx
3. Inwestycje krótkoterminowexxx
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexxxxxxxxx
4. Pozostałe aktywa obrotowexxxxxxxxx
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedażyxx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaQ3 03.24Y 12.23Y 12.22Y 12.21Y 12.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16
Pasywa ogółemxxxxxxxxx
I. Kapitał własnyxxxxxxxxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxxxxxxxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)xxxxxxx
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxxxxxxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychxxxxxxxxx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolującexxxxxxxxx
II. Zobowiązania ogółemxxxxxxxxx
1. Zobowiązania długoterminowexxxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usług
- Kredyty i pożyczkixxxxxxxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania długoterminowexxxxxxxxx
2. Zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxxxxxxx
- Kredyty i pożyczkixxxxxxxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoxxxxxxxxx
- Inne zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxxx
III. Rozliczenia międzyokresowexxxxxxxxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaQ3 03.24*Y 12.23Y 12.22Y 12.21Y 12.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16
I. Przychody ze sprzedażyxxxxxxxxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxxxxxxxxx
Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxxx
Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxxx
III. EBITxxxxxxxxx
Przychody finansowexxxxxxxxx
Koszty finansowexxxxxxxxx
Pozostałe przychody (koszty)xxxxxx
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxxxxxxxxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanejxxx
V. Zysk nettoxxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaQ3 03.24*Y 12.23Y 12.22Y 12.21Y 12.20Y 06.19Y 06.18Y 06.17Y 06.16
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxxxx
Amortyzacjaxxxxxxxxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxxxxxx
Emisja akcjixxxxxxx
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxxxxxxx
Środki pieniężne na koniec okresuxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay