Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

FON - Fon SE

Fon SE (FON)

Wykres na dzień 17.07.2024

Wykres spółki Fon SE

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 17.07.2024
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

Q1 03.24*Y 06.23Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 03.19Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Q1 03.24*Y 06.23Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 03.19Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Działalność operacyjna
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Działalność inwestycyjna
xxxxxxxxxxxxxxx
Działalność finansowa
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Suma
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach Fon SE

Siła relatywna na dzień 17.07.2024

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx
xxx

O spółce Fon SE (FON)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 03.24Q1 03.24H 12.23Q3 09.23Y 06.23Q1 03.23H 12.22Q3 09.22Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 03.19Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
C/Zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 03.24Q1 03.24H 12.23Q3 09.23Y 06.23Q1 03.23H 12.22Q3 09.22Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 03.19Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
ROAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROICxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 03.24Q1 03.24H 12.23Q3 09.23Y 06.23Q1 03.23H 12.22Q3 09.22Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 03.19Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 03.24Q1 03.24H 12.23Q3 09.23Y 06.23Q1 03.23H 12.22Q3 09.22Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 03.19Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 03.24Q1 03.24H 12.23Q3 09.23Y 06.23Q1 03.23H 12.22Q3 09.22Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 03.19Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych nettoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyQ1 03.24Q1 03.24H 12.23Q3 09.23Y 06.23Q1 03.23H 12.22Q3 09.22Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 03.19Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Wskaźnik ogólnego zadłużeniaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik zadłużenia długoterm. do kapitalizacjixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Capital Gearing (Wskaźnik stosunku kapitałów obcych do własnych)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałegoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaQ1 03.24Y 06.23Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 03.19Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Aktywa ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I. Aktywa trwałexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Wartości niematerialne i prawnexxx
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxxxxxxxxxxxxxx
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Pozostałe aktywa trwałexxxxxxxxxx
II. Aktywa obrotowexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Zapasyxxxxxxxxxx
2. Należności krótkoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Inwestycje krótkoterminowexxxxxxxxxxxxxx
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Pozostałe aktywa obrotowexxxxxxxxxxxxxxxx
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedażyxxxxxxxxx

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaQ1 03.24Y 06.23Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 03.19Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
Pasywa ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I. Kapitał własnyxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)xx
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolującexxxxx
II. Zobowiązania ogółemxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Zobowiązania długoterminowexxxxxxxxxxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługxx
- Kredyty i pożyczkixxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania długoterminowexxxxxxxxxxxxxxxx
2. Zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Z tytułu dostaw i usługxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Kredyty i pożyczkixxxxxxxxxxxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
- Inne zobowiązania krótkoterminowexxxxxxxxxxxxxxxxxx
III. Rozliczenia międzyokresowexxxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaQ1 03.24*Y 06.23Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 03.19Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
I. Przychody ze sprzedażyxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanejxxxxxxxxxxxxxxx
Koszty sprzedażyxxxxxxxxxxx
Koszty ogólnego zarząduxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozostałe przychody operacyjnexxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozostałe koszty operacyjnexxxxxxxxxxxxxxxxxx
III. EBITxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Przychody finansowexxxxxxxxxxxxxxxx
Koszty finansowexxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozostałe przychody (koszty)xxxx
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanejxx
V. Zysk nettoxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zysk netto na akcjęxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaQ1 03.24*Y 06.23Y 06.22Y 06.21Y 06.20Y 03.19Y 12.17Y 12.16Y 12.15Y 12.14Y 12.13Y 12.12Y 12.11Y 12.10Y 12.09Y 12.08Y 12.07Y 12.06Y 12.05
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Amortyzacjaxxxxxxxxxxxxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxxxxxxxxxxxxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxxxxxxxxxxxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxxxxxxxxxxxxxxxx
Emisja akcjixxxxxxxxxxx
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Środki pieniężne na koniec okresuxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay