Ostrzeżenie

Pełne dane dostępne są dla płatnych użytkowników Sindicator.net. Zamów abonament.

PAT - Patentus SA

Patentus SA (PAT)

Wykres na dzień 22.09.2023

Wykres spółki Patentus SA

Historyczne wykresy dostępne po opłaceniu abonamentu.

1 - trend wzrostowy,4 - dystrybucja,
7 - trend spadkowy,10 - akumulacja.

Dane na dzień 22.09.2023
Kurs otwarciaxObrótx
Kurs maksymalnyxŚredni obrót z 20 sesjix
Kurs minimalnyxŚredni obrót półrocznyx
Kurs zamknięciaxTrend dziennyx
WolumenxTrend tygodniowyx
Free floatxLiczba akcjix
Procent akcji TFIxKapitalizacjax
Procent akcji OFExProcent akcji Skarbu Państwax

Analiza Cash Flow (dane w tys. zł)

H 06.23*Y 12.22Y 12.21
Działalność operacyjna
xxx
Działalność inwestycyjna
xxx
Działalność finansowa
xxx
Suma
xxx
H 06.23*Y 12.22Y 12.21
Działalność operacyjna
xxx
Działalność inwestycyjna
xxx
Działalność finansowa
xxx
Suma
xxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Brak danych o dywidendach Patentus SA

Siła relatywna na dzień 22.09.2023

SMADecyl (pozycja)Wartość siły
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

O spółce Patentus SA (PAT)

EKD x
Branża x
Obecna w indeksach x
Najbliższe WZA x
Najbliższy raport x
ISIN x
Prezes x
Adres x
Telefon x
E-mail x
Strona spółkix
Opis działalności x
Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.23Q1 03.23Y 12.22Q3 09.22H 06.22Q1 03.22Y 12.21
C/Zxxxxxxxx
C/WKxxxxxxxx
C/WK Grahamaxxxxxxxx
EV/EBITxxxxxxxx
C/ZOxxxxxxxx
C/Pxxxxxxxx
EV/EBITDAxxxxxxxx
EV/Pxxxxxxxx
C/Sxxxxxxxx
Wskaźniki rentowności i ocena perspektyw rozwojowych
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.23Q1 03.23Y 12.22Q3 09.22H 06.22Q1 03.22Y 12.21
ROAxxxxxxxx
ROExxxxxxxx
ROICxxxxxxxx
Marża operacyjnaxxxxxxxx
Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)xxxxxxxx
Wskaźniki płynności płatniczej
Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku
Wskaźnik/RaportŚrednia branżyH 06.23Q1 03.23Y 12.22Q3 09.22H 06.22Q1 03.22Y 12.21
Wskaźnik produktywności aktywówxxxxxxxx
Wskaźnik rotacji należnościxxxxxxxx
Wskaźniki przepływów pieniężnych

Aktywa

Dane w tys. zł

Bilans aktywa
PozycjaH 06.23Y 12.22Y 12.21
Aktywa ogółemxxx
I. Aktywa trwałexxx
1. Wartości niematerialne i prawnexxx
2. Rzeczowe składniki majątku trwałegoxxx
3. Należności długoterminowexxx
4. Inwestycje długoterminowex
5. Pozostałe aktywa trwałexxx
II. Aktywa obrotowexxx
1. Zapasyxxx
2. Należności krótkoterminowexxx
3. Inwestycje krótkoterminowe
- W tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężnexxx
4. Pozostałe aktywa obrotowexxx
5. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Pasywa

Dane w tys. zł

Bilans pasywa
PozycjaH 06.23Y 12.22Y 12.21
Pasywa ogółemxxx
I. Kapitał własnyxxx
1. Kapitał (fundusz) podstawowyxxx
2. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał (fundusz) zapasowyxxx
4. Zysk (strata) z lat ubiegłychxxx
5. Zysk (strata) netto
6. Udziały niekontrolującexxx
II. Zobowiązania ogółemxxx
1. Zobowiązania długoterminowexxx
- Z tytułu dostaw i usług
- Kredyty i pożyczkixxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoxxx
- Inne zobowiązania długoterminowexxx
2. Zobowiązania krótkoterminowexxx
- Z tytułu dostaw i usługxxx
- Kredyty i pożyczkixxx
- Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoxxx
- Inne zobowiązania krótkoterminowexxx
III. Rozliczenia międzyokresowexxx

Rachunek zysków i strat

Dane w tys. zł

Rachunek zysków i strat
PozycjaH 06.23*Y 12.22Y 12.21
I. Przychody ze sprzedażyxxx
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanejxxx
Koszty sprzedażyxxx
Koszty ogólnego zarząduxxx
II. Zysk (strata) ze sprzedażyxxx
Pozostałe przychody operacyjnexxx
Pozostałe koszty operacyjnexxx
III. EBITxxx
Przychody finansowexxx
Koszty finansowexxx
Pozostałe przychody (koszty)xxx
IV. Zysk (strata) z działalności gospodarczejxxx
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk przed opodatkowaniemxxx
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
V. Zysk nettoxxx
- W tym: zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującejxxx
Zysk netto na akcjęxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Cash flow

Dane w tys. zł

Rachunek przepływów pieniężnych
PozycjaH 06.23*Y 12.22Y 12.21
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnejxxx
Amortyzacjaxxx
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana rezerw i pozostałe
Kapitał obrotowy
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnejxxx
CAPEX (niematerialne i rzeczowe)xxx
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowejxxx
Emisja akcji
Odsetki pozyskane
Odsetki zapłacone
Dywidenda
Przepływy pieniężne razem (A+B+C)xxx
Środki pieniężne na koniec okresuxxx

* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport

Legenda: "Q" - raport kwartalny, "H" - raport półroczny, "Y" raport roczny, "-" - brak danych, "X" - wskaźnika nie oblicza się

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay