Skąd i dokąd płyną pieniądze - cash flow w kilka minut

Witam Cię serdecznie

W tej części kursu odpowiemy na następujące pytania

  • Jak zbadać skąd spółka ma pieniądze i na co je wydaje?
  • Skąd i dokąd płyną pieniądze w spółce?
  • Jak w minutę rozpoznać spółkę z prawidłowymi przepływami pieniężnymi?

Zajmiemy się dzisiaj przepływami pieniężnymi w spółce. Jest to bardzo istotny dział analizy fundamentalnej. Omówię jak rzutem oka za pomocą Sindicator.net określić czy przepływy pieniężne są w spółce prawidłowe.

Na stronie spółki, pod jej wykresem można znaleźć skróconą wersję przepływów pieniężnych (patrz rysunek poniżej).

Kurs 10, rys. 1: Skrócona wersja przepływów pieniężnych. 1. Wersja liczbowa. 2. Wersja symboliczna

Kurs 10, rys. 1: Skrócona wersja przepływów pieniężnych. 1. Wersja liczbowa. 2. Wersja symboliczna

Przedstawione są tu trzy rodzaje działalności oraz ich suma. Mówiąc w skrócie, każda działalność opisuje bilans wpływów i wydatków z nią związanych. Dodatnie wartości oznaczają, że spółka otrzymała więcej pieniędzy z danej działalności niż na nią wydała. Ujemne wartości oznaczają większe wydatki od wpływów z danej działalności.

Działalność operacyjna (w skrócie DO) jest to podstawowa działalność spółki (np. handel, produkcja, usługi). Składa się na nią zysk netto i wszystkie korekty (amortyzacja, zyski/straty na różnicach kursowych, zmiany stanu zapasów). Powinna mieć wartości dodatnie - wpływy pieniędzy do spółki ze sprzedaży jej produktów.

Działalność inwestycyjna (w skrócie DI) przedstawia wydatki na inwestycje (nowe fabryki, kupno akcji innych podmiotów itp.). Powinna mieć wartości ujemne - wypływanie pieniędzy ze spółki na inwestycje. Dodatnia wartość oznacza często spieniężenie tychże inwestycji i wycofywanie się z wcześniej podjętych inwestycji.

Działalność finansowa (w skrcie DF) mówi o zaciąganiu i spłacaniu kredytów w bankach oraz emisjach akcji. Jeśli firma jest młoda bądź wciąż dużo inwestuje, to ta działalność powinna mieć wartości dodatnie (wpływy pieniędzy do spółki z banków i ze sprzedaży własnych akcji). Jeśli wartości są ujemne oznacza to spłatę kredytów bądź skup własnych akcji (wypłynięcie pieniędzy na te cele).

Suma działalności - jest to ilość pieniędzy wygenerowana ze wszystkich rodzajów działalności w sumie. Jeżeli jest dodatnia to zwiększa ilość środków pieniężnych firmy. W wypadku wartości ujemnych ich wielkość jest pomniejszana.

Jak szybko przeanalizować cash flow spółki

Najprościej rzecz ujmując, w idealnej sytuacji, spółka powinna mieć:

  • dodatnie przepływy z działalnościoperacyjnej (czyli generować zyski z podstawowej działalności),
  • ujemne przepływy z działalnościinwestycyjnej (czyli inwestować pieniądze w nowe przedsięwzięcia, biznesy, akcje),
  • dodatnie przepływy z działalnościfinansowej (czyli brać kredyty na dalsze inwestycje by móc się szybciej rozwijać),
  • oraz najlepiej jak suma wszystkich powyższych jest dodatnia.

Występują też inne sytuacje w jakich może znaleźć się spółka. W tabeli poniżej przedstawiam symbolami wszystkie możliwości. ("+" oznacza dodatni wynik finansowy w danej działalności, "-" oznacza wynik ujemny).

Kurs 10, rys. 2: Osiem możliwych sytuacji przepływów pieniężnych.

Kurs 10, rys. 2: Osiem możliwych sytuacji przepływów pieniężnych.

Najbardziej pożądanymi sytuacjami są warianty 5 oraz 6:

Sytuacja 5 ( +, -, - ) to jedna z najbardziej pożądanych sytuacji. Przepływy operacyjne są dodatnie (DO dodatnia) i wystarczają na dalsze inwestycje (DI ujemna) oraz nawet na spłatę zadłużenia, bądź wykup własnych akcji, wypłaty dywidend itp. (DF ujemna). Jest to bardzo dobra sytuacja i zwykle występuje w spółkach z dużymi zyskami (wysokie wartości wskaźników ROA, ROE). Lecz jeśli suma wszystkich działalności jest ujemna oznacza to, że spółka inwestycje i spłatę zadłużenia pokrywa z wcześniej zgromadzonych środków pieniężnych (ponieważ dodatnia DO nie wystarcza). Jeśli taka sytuacja będzie się przedłużać w następnych okresach może doprowadzić do kłopotów finansowych. Zwykle jednak taka sytuacja jest przejściowa i oczekuje się poprawy, zapewnionej przez nowe inwestycje.

Sytuacja 6 ( +, -, + ) to druga z najbardziej pożądanych sytuacji. Podobna do sytuacji numer 5 z tą różnicą, że spółka wciąż gromadzi pod inwestycje środki pieniężne z zewnątrz (pożyczki, emisje akcji itp. - DF dodatnia). Jest to sytuacja uważana za najbardziej słuszną i bezpieczną na każdej giełdzie papierów wartościowych na świecie (inwestorzy nie boją się finansować działalności i jednocześnie spółka przynosi zyski i je reinwestuje).

Szczegółowy opis pozostałych sytuacji oraz dokładne omówienie wszystkich działalności zostały przedstawione w poniższym artykule:

Przepływy pieniężne, czyli które spółki są stabilne finansowo, a które ukrywają poważne problemy?

Zachęcam do zapoznania się z nim, gdyż przedstawia szerokie spojrzenie na przepływy pieniężne zarysowane w tej lekcji kursu. Znaleźć tam można także opis następujących zagadnień:

  • Przepływy spółki jak budżet domowy, logiczne i proste.
  • Jak rozpoznać spółki mogące mieć w przyszłości poważne problemy finansowe?
  • Dlaczego spółka z zyskami może nie być wypłacalna i może zbankrutować?

Jeszcze raz zachęcam do lektury:

Przepływy pieniężne, czyli które spółki są stabilne finansowo, a które ukrywają poważne problemy?

W kolejnej części kursu: Jak wykryć spółki bankrutujące lub z poważnymi problemami finansowymi

 

Pozdrawiam i życzę dużych zysków,
Piotr Kwestarz

Sindicator.net Skaner Rynku Giełdowego

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay